Realizacja strategii podatkowej KUHN

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (dalej również jako „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niniejsza informacja nie zawiera danych, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z innych przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejszy dokument nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Kuhn Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe, podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2021