Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych przez KUHN SAS i podmioty z nią powiązane (łącznie lub - w zależności od przypadku - indywidualnie przez KUHN GROUP, o ile nie są one objęte innymi politykami ochrony danych, wynikają jasno z okoliczności lub są przewidziane przez obowiązujące prawo). Termin dane osobowe obejmuje wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Niniejsza Polityka Prywatności w Części I opisuje w sposób ogólny przetwarzanie danych osobowych przez Grupę KUHN. Część II zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące określonych zastosowań.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Każda witryna internetowa (w tym sklepy internetowe i mini-strony z ofertami specjalnymi), każda obecność w portalach społecznościowych, portalach multimedialnych, czatbotach i aplikacjach GRUPY KUHN (każda WITRYNA INTERNETOWA) posiada w ramach GRUPY KUHN administratora danych w zakresie gromadzenia danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO) (lub porównywalnymi przepisami zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych). O ile w WITRYNIE INTERNETOWEJ (zgodnie z metryczką, warunkami użytkowania itp.) lub w Części II poniżej nie postanowiono inaczej, administratorem danych jest KUHN SAS.

Administratorem danych jest odpowiedni podmiot powiązany, jeżeli komunikuje się za pomocą innych środków komunikacji niż WITRYNA INTERNETOWA (e-mail, list, telefon, osobiście itp.), a komunikacja nie wchodzi w zakres działalności, do której KUHN SAS wyznaczył danego administratora w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub w inny sposób.

W przypadku, gdy spółka Grupy KUHN lub podmiot z nią powiązany ujawni dane osobowe innej spółce Grupy KUHN lub podmiotowi z nią powiązanemu dla określonych celów spółki otrzymującej lub podmiotu z nią powiązanego, spółka ta lub podmiot z nią powiązany jest administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO.

Wszelkie zapytania, roszczenia lub wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych w GRUPIE KUHN można zgłaszać:

 • wypełniając formularz dostępny tutaj, lub
 • wysyłając zgłoszenie na adres kontaktowy właściwego oddziału GRUPIE KUHN

 

Przedstawicielem spółek i podmiotów powiązanych GRUPY KUHN z siedzibą poza UE lub EOG (art. 27 RODO) jest KUHN SAS.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
GRUPA KUHN gromadzi i przetwarza dane osobowe:
 • użytkowników WITRYN INTERNETOWYCH zarejestrowanych przez GRUPĘ KUHN;
 • osób fizycznych i prawnych nabywających oraz otrzymujących/korzystających z produktów i usług GRUPY KUHN;
 • stron potencjalnie lub faktycznie zainteresowanych produktami i usługami GRUPY KUHN;
 • odbiorców newsletterów, wiadomości e-mail GRUPY KUHN (e-mailing);
 • uczestników kampanii badawczych i badań opinii publicznej prowadzonych przez GRUPĘ KUHN;
 • uczestników kursów, seminariów, prezentacji polowych i innych szkoleń organizowanych przez GRUPĘ KUHN; oraz
 • użytkowników sieci WIFI udostępnianej w punktach sprzedaży GRUPY KUHN i w innych lokalizacjach.

(razem KLIENTÓW).

 

Dane osobowe KLIENTÓW są zazwyczaj zbierane bezpośrednio w trakcie korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ, w sklepach, podczas wydarzeń organizowanych przez GRUPĘ KUHN, w punktach sprzedaży detalicznej GRUPY KUHN lub w bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w inny sposób. Dane osobowe mogą być jednak również gromadzone pośrednio, w szczególności poprzez dalsze pozyskiwanie informacji uzupełniających ze źródeł danych osób trzecich (np. mediów społecznościowych, brokerów danych adresowych).

 

W szczególności GRUPA KUHN przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane dotyczące osób fizycznych, w tym między innymi imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, tytuł, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, lokalizacja GPS, numer faksu, data urodzenia, płeć, stan cywilny, krewni, zdjęcia, rodzaj gospodarstwa rolnego itp.;
 • Dane dotyczące zamówień i zakupów, w tym między innymi informacje o płatnościach, dane kart kredytowych i inne dane dotyczące płatności, adres do faktury i wysyłki, zamówione i zakupione produkty i usługi, informacje związane z zapytaniami, reklamacjami i sporami dotyczącymi produktów i usług lub odnośnie zawartych umów, takich jak roszczenia gwarancyjne, unieważnienia i spory, informacje dotyczące KLIENTÓW umieszczonych na indeksie przez GRUPĘ KUHN itp.;
 • Dane związane z marketingiem produktów i usług, w tym m.in. informacje takie jak: zgłoszenie chęci otrzymywania biuletynu informacyjnego (newslettera) i rezygnacja z niego, otrzymane dokumenty, zaproszenia i udział w wydarzeniach i działaniach specjalnych, szkoleniach, pokazach, demonstracjach polowych maszyn, osobistych preferencjach i zainteresowaniach itp.;
 • Dane dotyczące korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ, w tym między innymi adres IP i inne dane identyfikacyjne (np. nazwa użytkownika w mediach społecznościowych, adres MAC smartfonów lub komputerów, pliki cookie), data i godzina odwiedzin WITRYNY INTERNETOWEJ, odwiedzone witryny i treści adresy wytryn internetowych,witryny odsyłające, itp.
 • Dane związane z komunikacją, takie jak preferowane środki komunikacji i korespondencji z GRUPĄ KUHN (w tym zapisy dotyczące komunikacji) itp.;
 • Dane, które zostały zebrane w związku z jakimś programem skierowanym do klienta, takie jak numer członkowski, kody dostępu (w tym hasła), preferowany język, numer bonu upominkowego, data i czas trwania członkostwa, dane płatnicze klienta lub potencjalnej osoby trzeciej, informacje dotyczące odbiorcy prezentu, liczba wizyt na WITRYNIE INTERNETOWEJ, historia zakupów, nabyte produkty itp.; (oprócz wszystkich kont WITRYNY INTERNETOWEJ, działań i wydarzeń, do których KLIENT musi zarejestrować się za pomocą swoich danych osobowych i w ten sposób zawrzeć umowę z odpowiednimi spółkami GRUPY KUHN, dla celów niniejszej polityki będzie uważany za program klienta);

(razem DANE KLIENTA).

 

Ponadto GRUPA KUHN zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Dane użytkowników WITRYNY INTERNETOWEJ, którzy nie rejestrują się bezpośrednio w GRUPIE KUHN (ODWIEDZAJĄCY), ale ich dane mogą stanowić dane osobowe np. w mediach społecznościowych (DANE ODWIEDZAJĄCEGO), postanowienia niniejszej Polityki dotyczące danych zebranych od KLIENTA w związku z korzystaniem z WITRYNY INTERNETOWEJ mają zastosowanie, mimo, że identyfikacja ODWIEDZAJĄCEGO zazwyczaj nie jest możliwa dla GRUPY KUHN;
 • Informacje o pracownikach i kontaktach dealerów, dostawców i innych partnerów biznesowych GRUPY KUHN (w dalszej części osoby fizyczne nazywane będą PARTNERAMI, a ich dane DANYMI PARTNERÓW), takie jak w szczególności dane kontaktowe, informacje o ich funkcji, informacje o wcześniejszym kontakcie z tymi osobami, dane o działaniach marketingowych (np. otrzymywanie biuletynów informacyjnych), informacje o transakcjach handlowych, zapytaniach, ofertach, przetargach, warunkach i umowach, informacje dotyczące transakcji handlowych, zapytań, ofert, przetargów, warunków zawodowych lub innych kwestiach będących przedmiotem zainteresowania w związku z danymi osobami.

 

W ramach swoich stosunków handlowych, KLIENCI będą zobowiązani do dostarczenia DANYCH KLIENTA niezbędnych do nawiązania i wykonania stosunku umownego oraz do wypełnienia związanych z nim zobowiązań umownych lub wymaganych przez prawo. Bez tych danych GRUPA KUHN z reguły nie będzie w stanie zawrzeć lub wykonać umowy z danym KLIENTEM. Analogicznie dotyczy to również PARTNERÓW i DANYCH PARTNERÓW. Ponieważ każdy dostęp do WITRYNY INTERNETOWEJ jest rejestrowany, dane połączenia (takie jak adres IP) są zawsze rejestrowane; odbywa się to automatycznie podczas użytkowania i nie może być wyłączone dla poszczególnych ODWIEDZAJĄCYCH, PARTNERÓW lub KLIENTÓW.

 

3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z obowiązującym prawem GRUPA KUHN może przetwarzać dane KLIENTA, a w szczególności m.in. w następujących celach:


 • · w związku z oferowanymi usługami, zawieraniem umów (w szczególności zakupu), realizacją umów (w szczególności umów kupna oraz umów dotyczących udziału w programach i wydarzeniach dla klientów), utrzymywaniem i rozwijaniem relacji z klientami, komunikacją, obsługą i wsparciem klienta (w tym wsparciem finansowym), promocjami, reklamą i marketingiem (w tym biuletynami informacyjnymi i wysyłką materiałów promocyjnych);
 • · zarządzanie użytkownikami WITRYNY INTERNETOWEJ i inne działania, w których uczestniczą KLIENCI, obsługa i doskonalenie WITRYNY INTERNETOWEJ (w tym dostarczanie funkcji wymagających identyfikatorów lub innych danych osobowych) oraz dalsze systemy informatyczne, weryfikacja tożsamości;

  · kontrola jakości, badania rynku, rozwijanie produktów i usług, statystyki, budżety, rejestry, informacje zarządcze i inne raporty o KLIENTACH, transakcjach i działaniach, ofertach i innych handlowych aspektach GRUPY KUHN w celu zarządzania i rozwoju jej spółek, ofert i działań, zarządzania projektami;

  · ochrona KLIENTÓW, pracowników i innych osób oraz ochrona danych, tajemnic i majątku GRUPY KUHN, zarówno własnego jak i powierzonego jej, bezpieczeństwo systemów i obiektów Grupy KUHN;

  · zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz regulaminem wewnętrznym GRUPY KUHN, egzekwowanie i wykorzystywanie praw i roszczeń, obronę przed roszczeniami prawnymi, procesami sądowymi, skargami, zwalczanie nadużyć, uczestniczenie w dochodzeniach i postępowaniach sądowych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania organów władzy publicznej;

  · sprzedaż lub nabywanie oddziałów, spółek lub części spółek oraz inne transakcje korporacyjne i przekazywanie związanych z nimi DANYCH KLIENTA; oraz

  · do innych celów, o ile obowiązek prawny wymaga przetwarzania, a takie przetwarzanie wynikało jasno z okoliczności lub było wskazane w momencie zbierania danych.(łącznie CEL PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTA).

 

GRUPA KUHN używa DANYCH KLIENTA do PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTA w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • wykonywanie umów;
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych GRUPY KUHN;
 • zgoda KLIENTÓW (tylko w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na konkretnym zapytaniu i może zostać wycofane w dowolnym momencie, w szczególności w zakresie otrzymywania biuletynów informacyjnych, do otrzymywania których klient się zarejestrował); i/lub
 • uzasadnione interesy GRUPY KUHN, w tym między innymi
  • zakup, sprzedaż i wysyłka produktów i usług, również w odniesieniu do osób, które nie są bezpośrednimi partnerami umownymi (np. osoby otrzymujące prezent);
  • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych;
  • sprawna i skuteczna obsługa klienta, utrzymywanie kontaktów i innej komunikacji z KLIENTAMI poza procesami związanymi z realizacją umów;
  • zrozumienie zachowań, działań i potrzeb klientów, badania rynku;
  • sprawne i skuteczne ulepszanie istniejących produktów i usług oraz opracowywanie nowych produktów i usług;
  • sprawna i skuteczna ochrona klientów, pracowników i innych osób oraz ochrona danych, tajemnic oraz ochrona majątku GRUPY KUHN, zarówno własnego jak i powierzonego jej, bezpieczeństwo systemów i obiektów Grupy KUHN;
  • sprawna i efektywna organizacja działalności biznesowej, w tym bezpieczne, sprawne i efektywne działanie oraz rozwój WITRYNY INTERNETOWEJ i innych systemów informatycznych;
  • uzasadniony ład korporacyjny i rozwój;
  • pomyślna sprzedaż i nabycie jednostek biznesowych, spółek lub części spółek oraz innych transakcji korporacyjnych;
  • zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz regulaminem wewnętrznym GRUPY KUHN;
  • zapobieganie oszustwom, przestępstwom i wykroczeniom oraz prowadzenie dochodzeń w związku z takimi przestępstwami i innym niewłaściwym postępowaniem, obsługa roszczeń i pozwów wniesionych przeciwko GRUPIE KUHN, współpraca w postępowaniach prawnych i z udziałem organów władzy publicznej a także organów ścigania, ochrona przed pozwami sądowym.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, GRUPA KUHN może w szczególności przetwarzać dane ODWIEDZAJĄCEGO w celu utrzymania i rozwijania WITRYNY INTERNETOWEJ (w tym dostarczania funkcji wymagających identyfikatorów lub innych danych osobowych), w celu analizy statystycznej dotyczącej korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ, jak również w celu zwalczania nadużyć, w celu prowadzenia dochodzeń lub postępowań sądowych oraz w celu udzielania odpowiedzi na zapytania organów władzy publicznej. DANE ODWIEDZAJĄCEGO są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla DANYCH KLIENTÓW.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, GRUPA KUHN może przetwarzać DANE PARTNERÓW, w szczególności w celu zawierania i realizacji umów i innych relacji handlowych z PARTNERAMI, promocji, reklamy i marketingu, komunikacji, zapraszania na imprezy i udziału w promocjach dla PARTNERÓW, organizowania wspólnych działań i wydarzeń, przestrzegania wymagań prawnych i regulacyjnych oraz wewnętrznych regulaminów GRUPY KUHN, egzekwowania i wykonywania praw oraz roszczeń, obrony przed roszczeniami, procesów sądowych, skarg, zwalczania nadużyć, prowadzenia dochodzeń i postępowań sądowych oraz reagowania na zapytania organów władzy publicznej, do sprzedaży lub nabycia jednostek biznesowych, spółek lub części spółek oraz innych transakcji korporacyjnych i powiązanego przekazywania DANYCH PARTNERÓW. DANE PARTNERÓW są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi powyżej dla DANYCH KLIENTÓW.

Wszystkie cele przetwarzania danych mają zastosowanie do GRUPY KUHN, tzn. nie tylko do spółki lub podmiotu powiązanego z GRUPĄ KUHN, która pierwotnie zebrała dane osobowe. Dane osobowe KLIENTÓW, ODWIEDZAJĄCYCH i PARTNERÓW są zbierane do celów wszystkich spółek GRUPY KUHN.

 

4. UJAWNIANIE DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, GRUPA KUHN może ujawnić DANE KLIENTA, ODWIEDZAJĄCEGO i PARTNERA następującym kategoriom osób i podmiotów trzecich, które przetwarzają DANE OSOBOWE zgodnie z celami określonymi powyżej w imieniu GRUPY KUHN lub na własne potrzeby:

 • dostawcy usług (wewnątrz i na zewnątrz GRUPY KUHN), w tym podmioty przetwarzające;
 • dealerzy, dostawcy i inni partnerzy biznesowi;
 • klienci GRUPY KUHN;
 • władze lokalne, krajowe i zagraniczne;
 • media;
 • firmy ubezpieczeniowe;
 • społeczeństwo, w tym odwiedzających witryny internetowe i media społecznościowe GRUPY KUHN, odwiedzający lokalizacje GRUPY KUHN; odwiedzający wystawy, na których GRUPA KUHN jest obecna;
 • organizacje branżowe, stowarzyszenia i inne komitety;
 • konkurenci;
 • nabywcy lub strony zainteresowane nabyciem jednostek biznesowych, spółek lub innych części GRUPY KUHN;
 • inne strony w potencjalnym lub toczącym się postępowaniu sądowym;
 • spółki GRUPY KUHN;
 • spółki Bucher Industries Group.

(razem OSOBY TRZECIE).

Grupa KUHN może ujawniać DANE KLIENTA, ODWIEDZAJĄCEGO i DANE PARTNERA w ramach GRUPY KUHN oraz OSOBOM TRZECIM i w każdym kraju na świecie, w szczególności we wszystkich krajach, w których GRUPA KUHN jest reprezentowana przez spółki, podmioty powiązane lub inne biura i przedstawicieli, a także w krajach, w których dostawcy usług GRUPY KUHN przetwarzają ich dane. Jeżeli dane zostaną ujawnione krajom, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, GRUPA KUHN zapewni odpowiednią ochronę danych ujawnionych przez KLIENTÓW, ODWIEDZAJĄCYCH lub PARTNERÓW poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji umownych, w szczególności na podstawie klauzul wzorcowych UE, wiążących reguł korporacyjnych lub uzależni przekazanie danych na zasadzie wyjątku na podstawie zgody, zawarcia lub wykonania umowy, ustalenia, wykonania lub egzekwowania roszczeń, nadrzędnego interesu publicznego lub w celu ochrony uczciwości danych osób fizycznych. KLIENT, ODWIEDZAJĄCY lub PARTNER może uzyskać kopię gwarancji umownych lub zostanie poinformowany, gdzie uzyskać takie kopie od odpowiedniego administratora danych. GRUPA KUHN zastrzega sobie prawo do redagowania takich kopii ze względu na ochronę danych lub tajemnicę.
 

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

GRUPA KUHN co do zasady przechowuje związane z umowami DANE KLIENTA, DANE ODWIEDZAJĄCEGO i DANE PARTNERA przez cały czas trwania stosunku umownego lub gdy jest to w uzasadnionym interesie GRUPY KUHN (w szczególności w interesie posiadania dowodu w przypadku roszczeń, dokumentacji zgodności z określonymi wymaganiami prawnymi lub innymi, z przyczyn operacyjnych) lub jest do tego zobowiązana (w drodze umowy, na mocy prawa lub innych postanowień). Odmienne obowiązki prawne są zastrzeżone w szczególności w odniesieniu do anonimizacji lub pseudonimizacji.

 

6. PLIKI COOKIE, ANALITYKA GOOGLE I WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

GRUPA KUHN używa w swojej WITRYNIE INTERNETOWEJ plików cookie. Pliki cookie są szeroko rozpowszechnioną techniką, która przydziela identyfikację przeglądarce użytkownika WITRYNY INTERNETOWEJ, którą użytkownik zapisuje i pokazuje na żądanie. Z jednej strony, GRUPA KUHN używa plików cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zamknięciu WITRYNY INTERNETOWEJ i które umożliwiają serwerowi nawiązanie stabilnego połączenia z użytkownikiem (np. w celu uniknięcia utraty zawartości koszyka) tak długo, jak użytkownik przegląda daną WITRYNĘ INTERNETOWĄ. Z drugiej strony, używane są stałe pliki cookie, które są usuwane dopiero po upływie okresu określonego przez WITRYNĘ INTERNETOWĄ. Stałe pliki cookie umożliwiają zapisanie pewnych ustawień (np. języka) dla kilku sesji lub umożliwiają automatyczne logowanie. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie stałych plików cookie poprzez korzystanie z WITRYNY INTERNETOWEJ i odpowiednich funkcji (np. ustawienia języka i automatyczne logowanie). Użytkownik może zablokować stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce lub usunąć te, które mogą jednak utrudniać korzystanie z WITRYNY INTERNETOWEJ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, GRUPA KUHN może zainstalować kodowanie w biuletynach informacyjnych, marketingowych wiadomościach e-mail i wiadomościach SMS, które pozwalają ustalić, czy odbiorca otworzył wiadomość e-mail lub pobrał zdjęcia zawarte w wiadomości e-mail. Odbiorca może jednak zablokować tę aplikację w swoim programie do obsługi poczty elektronicznej. W każdym przypadku odbiorca wyraża zgodę na zastosowanie tej technologii poprzez otrzymywanie pocztą elektroniczną biuletynów informacyjnych dotyczących innych marketingowych wiadomości.

W przypadku zamieszczenia przez GRUPĘ KUHN w WITRYNIE INTERNETOWEJ reklamy osób trzecich (np. banerów) lub zamiaru zamieszczenia własnej reklamy w witrynie internetowej osoby trzeciej, wykorzystane mogą być pliki cookie firm specjalizujących się w takiej reklamie. GRUPA KUHN nie będzie ujawniała danych osobowych tym firmom, tzn. będzie umieszczała stałe pliki cookie tylko u użytkowników WITRYNY INTERNETOWEJ w celu rozpoznania użytkowników i to wyłącznie w interesie GRUPY KUHN. Umożliwia to GRUPIE KUHN umieszczanie w zewnętrznych witrynach internetowych reklam skierowanych do tych osób (np. w związku z produktami, którymi osoby te zainteresowały się w sklepie internetowym). GRUPA KUHN również nie będzie ujawniała danych osobowych operatorom zewnętrznych witryn internetowych.

GRUPA KUHN w swojej WITRYNIE INTERNETOWEJ może korzystać z Google Analytics lub podobnych usług. Aplikacje te są usługami osób trzecich, które umożliwiają GRUPIE KUHN pomiar i analizę wykorzystania WITRYNY INTERNETOWEJ. Dostawcę tych usług można zlokalizować w dowolnym kraju na świecie (w przypadku Google Analytics, które jest obsługiwane przez Google Inc. są to Stany Zjednoczone, www.google.com). Usługodawca wykorzystuje w tych aplikacjach stałe pliki cookie. GRUPA KUHN nie ujawni żadnych danych osobowych usługodawcy (który nie zapisuje również żadnych adresów IP). Usługodawca może jednak monitorować korzystanie z WITRYNY INTERNETOWEJ przez użytkownika i łączyć te dane z danymi z innych witryn internetowych monitorowanych przez tego samego usługodawcę, które użytkownik odwiedził, a usługodawca może wykorzystać te dane dla własnych korzyści (np. nadzorowanie reklamy). Usługodawca zna tożsamość użytkownika, który zarejestrował się u usługodawcy. W takim przypadku za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny będzie usługodawca, a dane będą przetwarzane zgodnie z polityką ochrony danych usługodawcy. Usługodawca udostępni GRUPIE KUHN dane dotyczące korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ.

Ponadto GRUPA KUHN w swojej WITRYNIE INTERNETOWEJ może wykorzystywać wtyczki z serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest lub Instagram. W ustawieniach domyślnych WITRYNY INTERNETOWEJ wtyczki są wyłączone, użytkownik może więc wybrać kiedy je włączyć. W przypadku załączenia wyżej wymienionych wtyczek przez użytkownika, dostawcy mediów mają możliwość nawiązania bezpośredniego połączenia z użytkownikiem podczas jego wizyty w WITRYNIE INTERNETOWEJ, co pozwala dostawcy uzyskanie informacji o wizycie użytkownika i analizę odpowiednich informacji.

Ustawienia prywatności

 

7. PRAWA KLIENTA, ODWIEDZAJĄCYCH I PARTNERÓW

Każda osoba podlegająca RODO, w tym KLIENT, ODWIEDZAJĄCY i PARTNER, na których to ma wpływ, może zwrócić się do GRUPY KUHN z prośbą o informację, czy przetwarzane są dane jej dotyczące. Ponadto osoby, których dane dotyczą, mają prawo wystąpić z wnioskiem o udostępnienie, poprawienie, zniszczenie lub ograniczenie danych osobowych ich dotyczących oraz mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoby, których dane te dotyczą, mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W niektórych przypadkach osoby takie mają prawo do uzyskania danych wygenerowanych podczas korzystania z usług internetowych w uporządkowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, który umożliwia ich dalsze wykorzystywanie i przekazywanie.

Żądanie tego dotyczące należy złożyć osobie kontaktowej (patrz ust. 1) wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem. Osoby, których dane dotyczą, niepodlegające RODO, mogą mieć podobne prawa na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. GRUPA KUHN zastrzega sobie prawo do ograniczenia zgodnie z obowiązującym prawem praw osób, których dane dotyczą, np. do nieujawniania kompletnych informacji lub do nieusuwania danych.

W przypadku podjęcia przez GRUPĘ KUHN automatycznej decyzji wobec danej osoby, która może mieć skutki prawne dla osoby dotkniętej zdarzeniem lub poważnie na nią wpłynąć w podobny sposób, osoba dotknięta zdarzeniem ma, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do kontaktu z administratorem danych GRUPY KUHN i wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie decyzji lub o uprzednią ocenę przez administratora danych. W takim przypadku dana osoba może nie być w stanie korzystać z niektórych zautomatyzowanych usług. Osoba ta będzie o tym informowana późniejszym lub osobno z wyprzedzeniem.

Każda osoba, której to dotyczy, może również złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w danym kraju.

 

8. ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH

GRUPA KUHN ma prawo zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia lub ogłoszenia. Obowiązuje najnowsza wersja dostępna na WITRYNIE INTERNETOWEJ.

Jeżeli niniejsza Polityka Prywatności stanowi część umowy z KLIENTAMI lub PARTNERAMI, GRUPA KUHN może poinformować ich o uaktualnieniu lub zmianach pocztą elektroniczną lub w inny odpowiedni sposób. Zmiany uważa się za przyjęte, o ile w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia nie zostanie zgłoszony sprzeciw. W przypadku sprzeciwu GRUPA KUHN ma swobodę rozwiązania umowy w trybie szczególnym i ze skutkiem natychmiastowym.

 

II. Postanowienia szczególne

Poniższe postanowienia uzupełniają postanowienia ogólne określone w części I powyżej w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności GRUPY KUHN. W przypadku wystąpienia niespójności, pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnymi określonymi w części I mają poniższe postanowienia.

 

1. SKLEPY INTERNETOWE

Zdolność kredytowa KLIENTÓW może być oceniana automatycznie w sklepach internetowych w celu zaoferowania zakupu na konto na podstawie takiej decyzji, o ile ta opcja płatności jest w ogóle oferowana. W takim przypadku klasyfikacja zdolności kredytowej jest oceniana na podstawie informacji zewnętrznej agencji ratingowej, która dostarczy GRUPIE KUHN ocenę kredytową danej osoby. Agencja oblicza wynik na podstawie tajnego wzoru w oparciu o dane dotyczące historii płatniczej danej osoby, jej zadłużenia i niewypłacalności oraz ewentualnych ograniczeń jej zdolności prawnej. Jeżeli wynik będzie poniżej określonego progu, nie zostanie zaoferowana żadna płatność na podstawie faktury.

Sklepy internetowe GRUPY KUHN mogą podejmować zautomatyzowane decyzje odnośnie do zawarcia umowy. GRUPA KUHN nie uznaje jednak tego za zautomatyzowaną decyzję w indywidualnym przypadku w rozumieniu art. 22 RODO. W przypadku, gdy KLIENT nie chce zawrzeć takiej zautomatyzowanej umowy, ma możliwość zakupu produktów i usług od GRUPY KUHN w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez GRUPĘ KUHN i jej sprzedawców detalicznych.

Wszelkie wnioski, roszczenia i informacje dotyczące ochrony danych mogą być kierowane do osób wymienionych w części I.

 

2. BIULETYN INFORMACYJNY I BANER REKLAMOWY

GRUPA KUHN może wysyłać do KLIENTÓW i PARTNERÓW biuletyny informacyjne lub inne informacje handlowe w związku ze swoimi produktami i usługami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa GRUPA KUHN zastrzega sobie takie prawo bez uprzedniej zgody obecnych klientów i partnerów biznesowych. Jednakże, odnośni klienci i partnerzy biznesowi mogą w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu wysyłaniu biuletynów lub innych informacji handlowych poprzez swoje konto w odpowiedniej WITRYNIE INTERNETOWEJ lub poprzez link wskazany w każdej korespondencji. Zakończenie subskrypcji jednego biuletynu może nie pociągać za sobą zakończenia subskrypcji innych biuletynów.

Możliwe jest umieszczenie spersonalizowanej reklamy podczas wizyty w WITRYNIE INTERNETOWEJ. Każda reklama banerowa wyświetlana KLIENTOWI zawiera produkty oferowane w WITRYNIE INTERNETOWEJ, które były wcześniej oglądane przez KLIENTA. Reklama ta jest generowana przez GRUPĘ KUHN za pomocą plików cookie (zob. powyżej część I, ustęp 6).