Nota prawna

Grupa KUHN obejmuje KUHN SAS, jej spółki zależne i stowarzyszone, z których każda jest niezależnym podmiotem prawnym.

 

Redakcja strony internetowej

Strona internetowa www.kuhn.com.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) jest udostępniana i edytowana przez KUHN Maszyny Rolnicze spółkę z ograniczoną  odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 10.000.000,00 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000032679

KUHN Maszyny Rolnicze sp. z o. o. należy do Grupy KUHN.

Adres: KUHN Maszyny Rolnicze Sp. Z o. o., ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy La

NIP: 777-00-06-901

Nr telefonu: +48 61 81 25 235 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

E-mail: infopl@kuhn.com

 

Zarządzanie treścią

Za treść na Stronie internetowej odpowiada Artur SZYMCZAK.

 

Hosting strony internetowej

Hosting Strony internetowej zapewniony jest przez KUHN SAS – 4 impasse des fabriques – 67700 Saverne (France).

Tel : 0033 (0)3 88 01 81 00 (kosz połączenia według taryfy operatora)

 

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do stron KUHN, jak również do tekstów, zdjęć, animacji, logo, filmów, dźwięków i grafik używanych i udostępnianych na stronach KUHN są zastrzeżone przez podmioty z Grupy KUHN. Są one chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, modyfikowane ani rozpowszechniane, w tym za pośrednictwem Internetu, przez osoby trzecie w celach komercyjnych. Logo, tabliczki znamionowe, znaki firmowe, napisy i symbole są chronione i nie mogą być używane bez specjalnej pisemnej zgody KUHN SAS lub innego uprawnionego podmiotu z Grupy KUHN, zarówno w celach reklamowych jak i w celu publicznego rozpowszechniania przedstawionych tu informacji, chyba że odpowiednio uprawniony podmiot z Grupy KUHN postanowi inaczej. 

Maszyny oraz wyposażenie mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Wymienione marki mogą być chronione w jednym lub kilku krajach.

Korzystanie ze Strony

Strona KUHN zostały stworzone z najwyższą starannością. KUHN SAS oraz inne uprawnione podmioty z Grupy KUHN dokładają starań, aby zamieszczane na stronie KUHN treści były poprawne i dokładne.
Wszystkie linki na stronach KUHN do innych dostawców usług podane są wyłącznie dla wygody użytkowników. KUHN SAS, jak również inne podmioty z Grupy KUHN nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość stron prowadzonych przez inne podmioty. Obecność linków do stron innych podmiotów nie powinna być traktowana jako rekomendacja lub aprobata tych stron, jak również informacji oraz dokonań na nich udostępnianych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z tych linków. 
KUHN SAS, jak również inne uprawnione podmioty z Grupy KUHN zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian na swoich stronach, w tym stronach KUHN w dowolnym czasie, w odniesieniu do ich zawartości i formatu.
Jeśli użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych na stronach KUHN, dane te są przekazywane dobrowolnie. Dane są traktowane w sposób poufny i zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona została w Polityce prywatności.
Szczegółowe zasady korzystania ze stron KUHN zostały określone w Ogólnych warunkach korzystania z portalu internetowego KUHN.

Prawo właściwe i tłumaczenie

O ile co innego nie wynika z przepisów prawa, prowadzenie, udostępnianie oraz korzystanie ze stron KUHN podlega prawu francuskiemu. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu powstałego między KUHN SAS a konsumentem jest sąd powszechny według właściwości określonej przepisami prawa. Dla sporów z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, o ile nie stosuje się do niego przepisów dotyczących konsumentów lub innych korzystniejszych przepisów,  rozstrzygane będą przez sąd właściwe są wyłącznie sądy miasta SAVERNE.
W razie wątpliwości dotyczących znaczenia treści zamieszczonych na stronach KUHN, pierwszeństwo ma informacja zamieszczona w języku francuskim.