Nota prawna

Grupa KUHN obejmuje KUHN SAS, jej spółki zależne i stowarzyszone, z których każda jest niezależnym podmiotem prawnym.

 

Redakcja strony internetowej

Strona internetowa www.kuhn.com.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) jest udostępniana i edytowana przez KUHN Maszyny Rolnicze spółkę z ograniczoną  odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 10.000.000,00 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000032679

KUHN Maszyny Rolnicze sp. z o. o. należy do Grupy KUHN.

Adres: KUHN Maszyny Rolnicze Sp. Z o. o., ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy La

NIP: 777-00-06-901

Nr telefonu: +48 61 81 25 235 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

E-mail: infopl@kuhn.com

 

Zarządzanie treścią

Za treść na Stronie internetowej odpowiada Artur SZYMCZAK.

 

Hosting strony internetowej

Hosting Strony internetowej zapewniony jest przez KUHN SAS – 4 impasse des fabriques – 67700 Saverne (France).

Tel : 0033 (0)3 88 01 81 00 (kosz połączenia według taryfy operatora)

 

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do stron KUHN, jak również do tekstów, zdjęć, animacji, logo, filmów, dźwięków i grafik używanych i udostępnianych na stronach KUHN są zastrzeżone przez podmioty z Grupy KUHN. Są one chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, modyfikowane ani rozpowszechniane, w tym za pośrednictwem Internetu, przez osoby trzecie w celach komercyjnych. Logo, tabliczki znamionowe, znaki firmowe, napisy i symbole są chronione i nie mogą być używane bez specjalnej pisemnej zgody KUHN SAS lub innego uprawnionego podmiotu z Grupy KUHN, zarówno w celach reklamowych jak i w celu publicznego rozpowszechniania przedstawionych tu informacji, chyba że odpowiednio uprawniony podmiot z Grupy KUHN postanowi inaczej. 

Maszyny oraz wyposażenie mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Wymienione marki mogą być chronione w jednym lub kilku krajach.

 

Korzystanie ze Strony

Strona KUHN zostały stworzone z najwyższą starannością. KUHN SAS oraz inne uprawnione podmioty z Grupy KUHN dokładają starań, aby zamieszczane na stronie KUHN treści były poprawne i dokładne.
Wszystkie linki na stronach KUHN do innych dostawców usług podane są wyłącznie dla wygody użytkowników. KUHN SAS, jak również inne podmioty z Grupy KUHN nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartość stron prowadzonych przez inne podmioty. Obecność linków do stron innych podmiotów nie powinna być traktowana jako rekomendacja lub aprobata tych stron, jak również informacji oraz dokonań na nich udostępnianych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z tych linków. 
KUHN SAS, jak również inne uprawnione podmioty z Grupy KUHN zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian na swoich stronach, w tym stronach KUHN w dowolnym czasie, w odniesieniu do ich zawartości i formatu.

Udostępnianie informacje handlowe/promocyjne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, a więc nie spelniają przesłanek umowy. Nasze maszyny należy użytkować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi.

W materiałach promocyjnych prezentujących nasze produkty, niektóre urządzenia zabezpieczające mogą nie być pokazane w ich prawidłowej pozycji roboczej w celu lepszego zobrazowania pewnych szczegółów.

Podczas pracy maszyn urządzenia te muszą znajdować się w pozycji zgodnej z wymaganiami określonymi w instrukcjach obsługi maszyny, ciągnika i operatora.

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów „Prawa o ruchu drogowym” i używać odpowiedniego ciągnika.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych maszynach, ich wyposażeniu i akcesoriach bez uprzedzenia.

 

Dane osobowe:

Jeśli użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych na stronach KUHN, dane te są przekazywane dobrowolnie. Dane są traktowane w sposób poufny i zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, w tym rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (GDPR) oraz francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku w jej ostatniej zmienionej wersji.

Użytkownik ma m.in. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw użytkownika, Grupa KUHN zaprasza do zapoznania się z Polityką prywatności, która jest dostępna tutaj.

 

 

Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są pozostawiane na urządzeniu użytkownika podczas przeglądania stron internetowych  (zawierają informacje: z jakich stron korzystał użytkownik, data i godzina dostępu itp.) Plikie cookies mogą być odczytane przy każdym wejściu na strony internetowe Serwisu (dalej "pliki cookies").

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swoich wyborów dotyczących plików cookies w sekcji "ustawienia plików cookies". Więcej informacji na temat plików cookies w Serwisie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności, która jest dostępna tutaj.

 

Obowiązujące prawo i tłumaczenie

Prawem właściwym jest prawo francuskie. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu powstałego pomiędzy stronami, właściwe będą wyłącznie sądy miasta SAVERNE, z wyjątkiem przepisu porządku publicznego, który może być korzystniejszy dla Użytkownika.

W razie wystąpienia rozbieżności interpretacyjnych rozstrzygająca będzie wersja francuska niniejszego dokumentu. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu mają charakter wyłącznie informacyjny.